Kradzież pieniędzy z konta: skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego

Skarga nadzwyczajna to środek zaskarżenia, z którego można skorzystać na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Skarga nadzwyczajna wnoszona jest do Sądu Najwyższego w szczególnych okolicznościach, gdy konieczne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego rażąco niesprawiedliwych i krzywdzących orzeczeń sądowych wydanych z naruszeniem przepisów prawa lub podstawowych praw jednostki. Z tego powodu skarga ta jest stosowana jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Nie jest zatem możliwe wniesienie skargi co do każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Jak informuje na swojej stronie Rzecznik Finansowy, złożył on w imieniu klientki skargę nadzwyczajną w sporze przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. Sprawa ta dotyczy odmowy zwrotu nieautoryzowanych transakcji. Z opisu sprawy wynika, że klientka padła ofiarą oszustwa. Przedmiotowa transakcja nie była autoryzowana przez klientkę – została przeprowadzona bez jej wiedzy i zgody. Sąd Rejonowy rozpoznający sprawę w I instancji uwzględnił żądanie zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej i zasądził zwrot kwoty na rzecz klientki. Jednakże Sąd Okręgowy rozpatrujący apelację banku w II instancji oddalił powództwo klientki, przez co nie otrzymała ona należnych jej środków.

Wobec powyższego klientka skierowała do Rzecznika Finansowego wniosek o złożenie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.  Jak czytamy na stronie Rzecznika:

,,– Analiza materiałów i dokumentacji zebranej w sprawie klientki BNP Paribas Polska S.A. wykazała, że do wydania niekorzystnego wyroku dla klientki doszło na skutek rażących naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy o usługach płatniczych. Dlatego zdecydowałem się złożyć Skargę Nadzwyczajną do Sądu Najwyższego” – powiedział dr. hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia kradzieży z konta bankowego bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek klienta, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

Co ciekawe, na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Rzecznika w bankach, szacuje się, że w skali całego rynku trafia do banków około 15-18 tys. zgłoszeń nieautoryzowanych transakcji miesięcznie.

Dlaczego banki odpowiadają za kradzież pieniędzy z konta?

Jest wiele sposobów działania cyberprzestępców, niektóre z nich zostały już opisane w zakładkach: Prawdziwe historie i...

Kradzież pieniędzy z konta: skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego

Skarga nadzwyczajna to środek zaskarżenia, z którego można skorzystać na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o...

Jak banki unikają odpowiedzialności za kradzież z konta

Artykuł poświęcony zostanie argumentom używanym przez banki w ramach procesów klientówo nieautoryzowane transakcje, w...

Ubezpieczenie karty przed kradzieżą z konta, czy warto?

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oferowanymi przez PZU dla posiadaczy kart płatniczych dedykowanych dla...

Ktoś ukradł pieniądze z Twojego konta ?

Sprawdź ZA DARMO jak najszybciej odzyskać pieniądze

BEZPŁATNA analiza sprawy i konsultacja ze specjalistą